Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

  Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11 и 16/12, 13/20 ) и член 57 ст. 2 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :
Р Е Ш Е Н И Е
За свикување на дваесет и шестатта вонредна седница на Советот на општина Неготино
Вонредната седница ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 28.07.2021 година ( среда ) во 12 часот . За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Предлог- Одлука за донесување на детален урбанистички план за урбана единица 5 дел од блок 18 ( помеѓу улиците „Ацо Аџи Илов, „Коста Волкановски“, „Владо Арсов Шпанац“ и „Пешо Самарџиев“) општина Неготино ( ДУП за УЗ 5 дел од блок 3, општина Неготино)
2. Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Одлука за општински линиски превоз на патници во општина Неготино
3. Предлог- Решение за доделување на финансиска подршка врз основа на распределба на средства на спортски клубови /сојузи од Буџтот на општина Неготино за 2021 година
4. Предлог- Одлука за отстапување на користење
5. Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош

Close Search Window