Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Врз основа на чл.  2 од Законот за локална самоуправа  Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14, 13/20) и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува    четериесет и четврттата     редовна седница на Советот на општина Неготино.
    Седницата ќе се одржи во салата на Домот на културата „ Ацо Ѓорчев“   Неготино на ден 28.12.2020 година   (понеделник) во  09,00 часот.
    За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог- Програма за локален економски развој на општина Неготино за 2021 година
2.    Предлог-  Програма за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2021 година
3.    Предлог – Програма за активностите на општина Неготино во областа на социјалната заштита за 2021 година  
4.    Предлог- Програма за активностите на општина Неготино во областа на образованието во  2021 година
5.    Предлог –  Програма за култура, спорт и подршка на здруженија и фондации во 2021 година во општина Неготино
6.    Предлог- Програма за енергетска ефикасност на општина Неготино за 2021 година
7.    Предлог- Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2021 година
8.    Предлог – Програма за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2021 година
9.    Предлог- Програма за заштита на животната средина на територијата на општина Неготино за 2021 година  
10.    Предлог- Буџет на општина Неготино за 2021 година
11.    Предлог – Одлука за извршување на Буџет на општина Неготина за 2021 година
12.    Предлог – Буџетски календар за 2021 година
13.    Предлог- Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2021 година
14.    Предлог – Заклучок за усвојување на Извештајот  за потрошени средства од тековната и постојната резерва од Буџетот на општина Неготино за справување со кризата предизвикана со вирусот COVID  19
15.    Предлог – Одлука за донесување на детален урбанистички план за УЗ 4, за дел од блок 2, општина Неготино
16.    Предлог – Одлука за давање согласност за финансиско учество во предлог регионален проект- „Инсталирање на мерни станици за СМАРТ ЗЕМЈОДЕЛСТВО за општините Кавадарци, Неготино , Росоман и Демир Капија
17.    Предлог- Правилник за постапката и критериумите за утврдување на пазарната вредност на земјишта и утврдување просечни цени на градежно и земјоделско земјиште
18.    Предлог – Решение за давање согласност за расходување и движни ствари кои се застарени , неупотребливи и безвредни , сопственост на ЈОУДГ „Фемо Кулаков“ Неготино

Close Search Window