Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

                                                                  Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог- Програма за изменување на Програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2019 година
2.    Предлог-  Правилник за постапката и критериумите за утврдување на пазарната вредност на земјишта и утврдување просечни цени на градежно и земјоделско земјиште
3.    Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за општински линиски превоз на патници во општина Неготино
4.    Предлог – Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите и начинот за вршење автотакси превоз на патници во општина Неготино  
5.    Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање согласност за сопствено учество за имплементирање на проект во рамки на Програмата за рамномерен регионален развој за 2018 година
6.    Предлог –  Одлука за превентивни мерки  
7.    Предлог- Одлука за давање согласност за нов реформиран профил за реформирано техничко образование од Хемиско-технолошката струка при СОУ Св ,,Кирил и Методиј,, Неготино
8.    Предлог- Одлука за изменување и дополонување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници
9.    Предлог – Одлука за престанок на правото на стопанисување објект Спортска сала ,,Младост,, Неготино на ЈКП Комуналец
10.    Предлог- Одлука за прифаѓање на повисока пазарна вредност при проценка на недвижностите
11.    Предлог- Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на ООУ ,,Страшо Пинџур,, Неготино  
12.    Предлог- Мислење по однос Програмата за изведување екскурзии ООУ ,,Страшо Пинџур,, Неотино за 2018/2019
13.    Предлог- Мислење по однос Програмата за изведување екскурзии ООУ ,,Гоце Делчев,, Неотино за 2018/2019
14.    Предлог- Решение за усвојување на Извештајот за работа на Локалната библиотека Страшо Пинџур Неготино
15.    Предлог – Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа за 2019 година на Музеј на град Неготино
16.    Предлог – Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа за 2019 година на Локална библиотека ,,Страшо Пинџур,,  Неготино
17.    Предлог – Заклучок за усвојување на Извештајот за финансиските извештаи на спортските клубови
18.    Предлог – Решение за изземање на спортските клубови од програмата за доделување на финансиски средства од општина Неготино
19.    Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош
Close Search Window