Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
За свикување на седматта    вонредна  седница на Советот на општина Неготино
Вонредната седница ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 29.01.2020 година ( среда)  во 12.00  часот.
За седницата го предлагам следниот

                                                             Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Разгледување на Предлог за  распишување на референдум на локално ниво
2.    Предлог- Решение за именување на претставници на општина Неготино за членови на Управниот одбор на ЈП Паркинзи Неготино   
3.    Предлог- Решение за именување на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално- финансиското работење на ЈП Паркинзи Неготино
4.    Прелог- Оперативен план  за дејствување во зимски услови на јавните претпријатија и установи основани од општината , органите на општината и трговски друштва на територијата на општина Неготино
5.    Предлог- Одлука за сопствено учество на општина Неготино во Проект за развој на подрачја со специфични развојни потреби и за развој на селата за 2020 година
6.    Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата за поставување урбана опрема на територијата на општина Неготино

Close Search Window