Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11 и 16/12, 13/20 ) и член 57 ст. 2 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
За свикување на  дваесеттата    и втората  вонредна  седница на Советот на општина Неготино

Вонредната седница ќе се одржи онлајн преку Зум платформата  на ден 29.04.2021 година ( четврток)  во 11 часот . За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог-  Решение за давање согласност на Измената на Годишниот план за вработување за 2021 година на Општина Неготино
2.    Предлог-  Заклучок за продолжување на Стратегијата за Локален економски развој на општина Неготино  
3.    Предлог- Одлука за регулирање на начинот на плаќање на водата од паралелниот систем во Неготино за 2021 година
4.    Предлог- Одлука за сопствено учество на општина Неготино во Проектот за развој на селата преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 година

Close Search Window