Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Совет општина Неготино, Соопштенија|

  Врз основа на член  2 од Законот за локална самоуправа  Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на Општина Неготино  ( ,, Сл.гласник на Општина Неготино  бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 и 13/20 ) член  57 став 1 од Деловникот на Oпштина Неготино („ Сл.гласник на  Општина Неготино “ бр.3/06 и 2/11), претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува третата редовна седница на Советот на Општина Неготино.
    
   Седницата ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 29.11.2021 година   ( понеделник ) во  14:30 часот.
    
       За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Усвојување на Записник од 2 ( втора) редовна седница на Совет на општина Неготино

2.    Усвојување на Записник од 2 ( втора ) вонредна  седница на Совет на општина Неготино

3.    Предлог – Решение за именување на член на Училишниот одбор на ООМУ „ Владимир Арсовски “ Неготино

4.    Предлог – Решение за именување на членови на Училишниот одбор на СОУ „ Св. Кирил и Методиј “ Неготино

5.    Предлог – Решение за именување на член на Управниот одбор на Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино

6.    Предлог – Решение за разрешување и именување на членови на Управен одбор на Отворен граѓански универзитет „ Неготино “ Неготино

7.    Предлог – Решение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на ЈП „ Паркинзи “ Неготино

8.    Предлог – Решение за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјалното и финансиското работење на  ЈП „ Паркинзи “ Неготино

9.    Предлог – Решение за именување на членови на Управен одбор на ОУ „ Музеј на град Неготино “ Неготино

10.    Предлог – Решение за именување на членови на Управен одбор на Локална библиотека „ Страшо Пинџур “ Неготино

11.    Предлог – Решение за именување на членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино

12.    Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЈЗУ „ Здравствен дом “ Неготино

13.     Предлог- Одлука за измена и дополнување на одлуката за домашно долгорочно задолжување во рамки на вториот Проект за подобрување на општинските услуги МСИП

14.    Предлог- Одлука за реализација на грант-проект на општина Неготино во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги (МСИП2)

15.    Предлог – Одлука за пренамена на средства во Буџетот на Општина Неготино за 2021 година

16.    Предлог – Одлука за давање согласност на годишен план за вработување за 2022 година на ЈП „ Паркинзи “ Неготино

17.    Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работењето на       ЈП „ Паркинзи  Неготино “ Неготино за периодот 15.01.2021 – 30.09.2021 година

18.    Предлог – Одлука за задолжување за плаќање на комунална такса за јавно осветлување на куќи и други објекти со електричните броила во село с. Горни Дисан општина Неготино

19.     Предлог – Одлука за оттуѓување на арматура од стари светилки
во сопственост на Општина Неготино

20.      Предлог – Решение  за определување на членови на Советот на Општина Неготино за учество во склучување на бракови на подрачјето на општина Неготино

21.    Предлог – Решение за ослободување од партиципација на 15 деца Роми за учебната 2021/2022 година во ЈОУДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино

22.     Предлог – Решение за доделување на еднократна парична помош

Close Search Window