Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Врз основа на чл.  2 од Законот за локална самоуправа  Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11, 13/20 ), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува    педесет и втората          редовна седница на Советот на општина Неготино.
Седницата ќе се одржи во Салата на општина Неготино    на ден 31.08.2021 година   (вторник) во  12,00 часот.
За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
   
1.    Предлог- Одлука за усвојување на Елаборат за процена и утврдувањењ на штета од елементарна непогода прплетен мраз што ја зафати општина Неготино на ден 08.04.2021 година

2.    Предлог- Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на СОУ „Св. Кирил и Методиј„ за учебната 2020/2021 година

3.    Предлог- Заклучок за усвојување на Програмата за работа на СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино за учебнта 2021/2022 година

4.    Предлог- Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Неготино за периодот 01.01.2021- 31.03.2021 година

5.    Предлог- Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Неготино за периодот 01.01.2021- 30.06.2021 година
 

Close Search Window