Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа  ( Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  бр.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 ,16/14 ,13/20 и 3/22 ) и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино ( „ Сл.гласник на  Општина Неготино “ бр.3/06 и 2/11), претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува триесет и четвртата редовна седница на Советот на општина Неготино.

Седницата ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден  15.11.2023г. ( среда )  во   14.00     часот.

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Усвојување на Записник од 33 редовна седница на Совет на општина Неготино
 2. Предлог – Програма за изменување  на Програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2023  година
 3. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за Локален економски развој на општина Неготино за 2023 година
 4. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за енергетска ефикасност  во 2023 година
 5. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за култура, спорт и поддршка на здруженија и фондации во 2023 година
 6. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Неготино во областа на социјалната заштита  во 2023 година
 7. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за заштита на животната средина на територијата  на Општина Неготино за  2023 година
 8. Предлог – Програма за  измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на  просторот на општина Неготино  за 2023 година
 9. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за поставување урбана опрема на територијата на општина Неготино
 10. Предлог – Измени и дополнувања на Буџетот на општина Неготино за 2023 година ( ребаланс )
 11. Предлог – Заклучок за усвојување на Финансов извештај за работа општина Неготино за периодот 01.01.2023 – 30.09.2023 година
 12. Предлог – Решение за давање согласност на Правилник за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работни места на ЈОУДГ „Фемо Кулаков “ Неготино
 13. Предлог – Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на Отворениот граѓански универзитет „НЕГОТИНО“ Неготино за 2024 година

 

Close Search Window