Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр.5/02), член 76 од Статутот на општина Неготино (,, Сл.гласник на општина Неготино бр.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 ,16/14 ,13/20 и 3/22 ) и член 57 став 1 од Деловникот на општина Неготино ( „ Сл.гласник на Општина Неготино “ бр.3/06 и 2/11), претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува четириесеттата редовна седница на Советот на општина Неготино.
Седницата ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 14.03.2024 година (четврток ) во 15:00 часот.
За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Усвојување на записник од 39 редовна седница на Совет на општина Неготино

2. Предлог- Заклучок за усвојување на Извештај за извршен годишен попис на Општина Неготино за 2023 година

3. Предлог- Заклучок за усвојување на Годишна сметка на буџетот на општина Неготино за 2023 година

4. Предлог – Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на Општина Неготино за 2023 година

5. Предлог – Заклучок за усвојување на финансиски извештај на ЈП „ ПАРКИНЗИ “ Неготино за периодот од 01.01.2023 – 31.12.2023 година

6. Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на административните службеници ЈП „ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО “ Неготино за 2024 година

7. Предлог – Заклучок за усвојување на финансиски извештај на ЈП „ Комуналец “ Неготино за периодот од 01.01.2023 – 31.12.2023 година

8. Предлог- Заклучок за усвојување на Финансиски извештај на „ Музеј на град Неготино “ Неготино за 2023 година

9. Предлог- Заклучок за усвојување на Финансиски извештај на Локална библиотека „ Страшо Пинџур “ Неготино за 2023 година

10. Предлог- Заклучок за усвојување на Финансиски извештај на СОУ „ Св. Кирил и Методиј “ Неготино за 2023 година

11. Предлог- Заклучок за усвојување на Финансиски извештај на ООУ „ Гоце Делчев “ Неготино за 2023 година

12. Предлог- Заклучок за усвојување на Финансиски извештај на ООУ „ Страшо Пинџур “ Неготино за 2023 година

13. Предлог- Заклучок за усвојување на Финансиски извештај на ЈУОДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино за 2023 година

14. Предлог- Заклучок за усвојување на Финансиски извештај за ООМУ „ Владимир Арсовски “ Неготино за 2023 година

15. Предлог – Одлука За давање на користење без надомест на мултифункционална машина за чистење (метларка ) на ЈП Комуналец Неготино

Close Search Window