Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Новости, Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа  ( Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  бр.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 ,16/14 ,13/20 и 3/22 ) и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино ( „ Сл.гласник на  Општина Неготино “ бр.3/06 и 2/11), претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува четериесет  и првата редовна седница на Советот на општина Неготино.

Седницата ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 12.04.2024 година   (петок ) во  15:00  часот.

За седницата го предлагам следниот

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Усвојување на записник од 40 редовна седница на Совет на општина Неготино
 1. Предлог- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на плати, додаток на плати и надоместоци на плати на вработените кои бршат административно технички и помошни работи во општина Неготино
 1. Предлог- Одлука за проширување на средства од буџетот на општина Неготино за 2024 година
 1. Предлог – Заклучок за усвојување на Интегриран локален рзавоен план на општина Неготино за периодот 2024-2027 година
 1. Предлог – Одлука за донесување на предлог – план – ДУП за УЕ 5, дел од блок 17 помеѓу улици ( „ Фемо Кулаков“ , „ 8ми Ноември“ , „Владо Арсов Шпанец“ ) општина Неготино
 1. Предлог- Одлука за утврдување на нацрт план – ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 1 ДЕЛ ОД БЛОК 3 ( помеѓу улиците „Маршал Тито“ и „  Никола Петров“ )
 1. Предлог – Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти во општина Неготино во деновите 28, 29 и 30 април 2024 година ( за време на Првомајските празници)
 1. Предлог – Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти во општина Неготино во деновите 3, 4, и 5 Мај 2024 година за време на Велигденските празници
 1. Предлог- Решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2025 година на ООУ „Гоце Делчев“ Неготино
 1. Предлог- Решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2025 година на ООУ „Страшо Пинџур“ Неготино
 1. Предлог- Мислење по Програмата за изведување на ученички екскурзии за учениците од III, VI и IX одделение за ООУ „Страшо Пинџур“ Неготино за 2023/2024 година
Close Search Window