Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Врз основа на член 37 од Закон за јавните претпријатија (Сл.весник на РМ бр.38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18, член 22 и 23 од Законот за работни односи (Сл.весник на РСМ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, и 27/2016), член 20 и член 21 став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.весник на РСМ бр.27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за систематизација на работните места на ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” Неготино бр.06-6/1 од 31.03.2021 година, Директорот на ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” на Општина Неготино , објавува:

JАВЕН ОГЛАС

бр.1/2023 за вработување на 1 (еден) – давател на услуга на неопределено време во ЈП “ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО“

1. Oпшт работник
Шифра: KДР 03 05 В02 031, 1 (еден) давател на услуга

Општи услови:
– да е државјанин на Р.Македонија ;
– активно да го користи македонскиот јазик ;
– да е полнолетен ;
– да има општа здравствена способност за работното место ;
– со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:
– стекнати најмалку ниво на квалификации I или основно образование ;

– за нивото В2 со или без работно искуство во струката .

Распоред на работното време:
– работни денови од понеделник до сабота петок ;
– работни часови неделно 40 ;
– работно време од понеделник до петок, од 08:00 до 16:00 часот.

Основната нето плата изнесува: 18.000,oo денари
Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план на институцијата за 2023 година се македонец(ка) 1.

Кандидатите доставуваат пријава која треба да ја содржи следната содржина:
1.лични податоци на кандидатот ;
2.податоци за исполнување на општите услови ;
3.податоци за исполнување на посебните услови ;
4.изјава со потврда дека податоците содржани во пријавата се точни, а доставените докази се верни на оригиналот ;
5.дата на пријавување и потпис на кандидатот.

Приложените документи кон пријавата се во оригинал форма или копија заверена на нотар.
Пријавата може да се превземе од веб страницата на Општина Неготино www.negotino.gov.mk.
Пополнетите пријави, заедно со прилозите, кандидатите може да ги достават лично во архивата на општина Неготино или по пошта на адреса : ул. ,, Ацо Аџи Илов ” бр. 2, Неготино.
Право на учество имаат сите граѓани на Република Северна Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Ненавремените пријави и документација нема да се разгледуваат. По истекот на рокот за пријавување огласот ќе биде отстранет од веб страницата на општина Неготино. Постапката за селекција на пријавените кандидати се состои од две фази и тоа Фаза 1 – административна селекција и Фаза 2 – интервју. Пријавените кандидати ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја фаза од постапката на веб страната на општина Неготино:
Фаза 1 – административна селекција се спроведува најдоцна 3 дена од денот на истекот на рокот за пријавување на кандидатите;
Фаза 2 – интервју се спроведува во рок од 2 (два) дена по завршување на фаза 1 административна селекција.
Селекцијата и интервјуто на пријавените кандидати ќе ги спроведе надлежна Комисија формирана oд општинската администрација на општина неготино за спроведување на постапка за вработување по јавен оглас.
Огласот ќе се објави во дневниот весник ,,Нова Македонија”, ,,Вечер” и дневниот весник ,, Koha”.
Рокот за пријавување да биде 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето на огласот во дневните весници.

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВА
Директор на ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО”
Марјан Петров

 

Close Search Window