Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

ЕНПОЛ –ЕЕ|

 

Набавка на  LED технологија за улично осветлување и замена на постоечкото осветлување со  LED технологија

CN1-SO2.1-SC025 no.2 05-147/2


 

 

Општина Неготино, има намера да додели договор за набавка,достава, истовар,инсталација, ставање во функција и тестирање на ЛЕД сијалици за улично осветлување вклучувајќи и демонтажа на постоечки сијалици и дислокација на мерни броила со автоматизација во општина Неготино, вклучувајќи го следново:
•    857 Набавка и монтажа на ЛЕД  светилка за улично осветлување со влезна моќност од 36W(енергетски ефикасна)
•    27 Набавка и монтажа на ЛЕД  светилка за улично осветлување со влезна моќност од 100W (енергетски ефикасна)
•    250 Набавка и монтажа на ЛЕД  светилка за улично осветлување со влезна моќност од 32W (енергетски ефикасна)
•    145 Набавка и монтажа на ЛЕД  светилка за улично осветлување со влезна моќност од 32W (енергетски ефикасна)
•    57 Набавка и монтажа на ЛЕД  светилка за улично осветлување со влезна моќност од 45W (енергетски ефикасна)
•    74 Набавка и монтажа на ЛЕД  светилка за улично осветлување со влезна моќност од 100W (енергетски ефикасна)
•    42 Испорака и монтажа на надворешен кабловски разводен ормар MРО
Во општина Неготино со финансиска помош од Програмата за прекугранична соработка на ИПА “Грција – Република Северна Македонија 2014-2020”. Тендерското досие е достапно во општина Неготино  ул,,Ацо Адџи Илов,, бр.2 Неготино, Република Северна Македонија a ќе биде објавено и на веб страната на општина Неготино http://negotino.gov.mk/.
Крајниот рок за поднесување на понудата е 07. Мај 2019 09:00 a.m. локално време.
Можните дополнителни информации или појаснувања / прашања се објавуваат на веб-страницата на  општина Неготино http://negotino.gov.mk/.
Други линкови : https://e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/international-donor-announcements

Доставено  за објавување и  до: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/


advertisment 05-147

c2_contractnotice_en final  05-147

letter of invitation 05-147

Close Search Window