Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Новости, Совет општина Неготино|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( „ Службен весник на РМ “ бр.5/02 ) , член 77 став 1 и став 2 од Статутот на Општина Неготино ( „ Службен гласник на Општина Неготино “ бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 , 13/20 и 3/22 ) и член 57 став 3 од Деловникот на Општина Неготино ( „ Службен гласник на Општина Неготино “ бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
За свикување на тринаесетта вонредна седница на Советот на општина Неготино
Вонредната седница ќе се одржи во салата на Општина Неготино на ден 15.12.2022 година ( четврток ) во 15:00 часот . За седницата го предлагам следниот
Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Предлог – Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2022 година на Општина Неготино
2. Предлог – Решение за избор на Комисија за изработување на програма за работа на Советот на Општина Неготино

Close Search Window