Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Урбанизам|

 ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА ЗА

Извештај за стратегиска оцена на Животната средина за
Измени и дополнување на урбанистички план вон населено место Дуброво – Тремник, Општина Неготино

Close Search Window