Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Врз основа на ЗОО,Правилник за издавање на училиштен простор на ООУ„Страшо Пинџур“-Неготино,Согласност од градоначалникот за издавање на училишен простор,и Одлука донесена од УО, Комисијата за јавно наддавање објавува
                                                          ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на јавното наддавање е издавање на училишна кујна и др. простории .
Наддавањето за училишната кујна и др.простории  ќе биде по м2.
Почетна цена согласно Одлуката на УО за утврдување на ценовникот за издавање на училишната кујна  и др.простории е 75 ден. по м2 во кои  не се вклучени и трошоците за покривање на  ел.енергија и комуналии).
Наддавањето ќе се одвива во чекори од  0,5 евра .
Право на учество во делот на издавање на училишна кујна има секое регистрирано правно лице кое ги задоволува условите за докажување на личната состојба согласно ЗЈН(за кои потпишува изјава а доставувањето на документацијата е во рок од три дена од денот на склучување на договор),да приложи доказ за регистрирана дејност поврзан со предметот на договорот ,да приложи извештај за биланс на состојба,да располага со минимум 1 вработен(копија од М1),копија од склучени за кои задолжително да обезбеди потврди од купувачите со датум и износи и за истите да изготви листа,Да поседува сертификати за исполнување на ХАСАП стандард за производите а за артиклите да се достави анализа од тестирање на истите како и решение од Агенцијата за храна и ветеринарство.
Наддавањето за училишната кујна и др.простории  ќе се спроведува на тој начин што добива оној кој понудил највисока цена на третиот повик ,и ако по третиот повик во рок од 3 минути не се јави никој.
Наддавањето ќе се спроведи и ако има само еден учесник кој понудил  по утврдената  цена и повеќе од минималната почетна цена.
Со најповолните понудувачи ќе се склучи договор во рок од 3 дена.
Јавното наддавање ќе се одржи на ден 18.04.2015 год. во 12,30 часот во просториите на училиштето.
Огласот трае 5 дена од денот на неговото објавување во јавните гласила.

 

                                                                                                       Комисија за јавно наддавање

                                                                                                ООУ„Страшо Пинџур“-Неготино

                                                                                                            Тел/конт:043/361-900

Close Search Window