Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО КЛАСА НА НАМЕНА А4.3 – СЕМЕЈНИ КУЌИ ЗА ВРЕМЕН ПРЕСТОЈ – ВИКЕНД КУЌИ НА КП 3306, КП 3299/5, КП 3299/4, КП 3299/3 и КП 3299/1 КО НЕГОТИНО, ОПШТИНА НЕГОТИНО

Close Search Window