Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Вести, Совет општина Неготино|

        Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( „ Службен весник на РМ “ бр.5/02 ) , член 77 став 1 и став 2 од Статутот на Општина Неготино ( „ Службен гласник на Општина Неготино “  бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 , 13/20 и 3/22 ) и член 57 став 3 од Деловникот на Општина Неготино ( „ Службен гласник на Општина Неготино “  бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното  

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
За свикување на  осма  вонредна  седница на Советот на општина Неготино

   Вонредната седница ќе се одржи во салата на Општина Неготино  на ден 26.08.2022 година ( петок )  во 13:30  часот . За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Усвојување на записник од 7 вонредна седница на Совет на Општина Неготино

2.    Предлог – Програма за изменување на Програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2022  година

3.    Предлог – Решение за давање согласност на Годишен план за вработување на Општина Неготино за 2023 година

4.    Предлог – Решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ЈУОДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино

5.    Предлог – Решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООМУ „ Владимир Арсовски “ Неготино

6.    Предлог – Решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на Локална Библиотека „ Страшо Пинџур “   Неготино

7.    Предлог – Решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ЈП„ ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО “ Неготино

8.    Предлог – Решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ЈП „ Комуналец “ Неготино

9.    Предлог – Одлука за давање на согласност на Одлука за зголемен број на деца во ЈУОДГ „ Фемо Кулаков “Неготино

10.    Предлог – Решение за давање согласност на Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ ,,Фемо Кулаков“ Неготино

11.    Предлог – Одлука за давање согласност на ООУ „ Гоце Делчев “ Неготино за формирање на паралелки со помал број ученици

12.    Предлог – Одлука  за давање согласност на СОУ „ Св. Кирил и Методиј “ Неготино за формирање на паралелки со помал број ученици

13.     Предлог – Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ „ Гоце Делчев “ Неготино за 2021/2022 година

14.    Предлог – Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „ Гоце Делчев “ Неготино за 2022/2023 година

15.    Предлог – Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на ООМУ „ Владимир Арсовски  “ Неготино за 2021/2022 година

16.    Предлог – Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООМУ „ Владимир Арсовски  “ Неготино за 2022/2023

17.     Предлог – Заклучок за усвојување на Годишен Извештај за работа на ООУ „ Страшо Пинџур“ Неготино за 2021/2022 година

18.    Предлог – Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „ Страшо Пинџур“ Неготино за 2022/2023 година

 

Close Search Window