Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Вести|

Врз основа на член 2 и член 42 од Законот за локална самоуправа ( „Службен весник на РМ “ бр.5/02 ), член 76 од Статутот на општина Неготино ( „ Службен гласник на општина Неготино “ бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12 ,16/14 ,13/20 и 3/22 ) и член 57 став 1 од Деловникот на општина Неготино ( „Службен гласник на Општина Неготино “ бр.3/06 и 2/11), претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува 18 ( осумнаесетта ) редовна седница на Советот на општина Неготино.

Седницата ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 03.11.2022 година ( четврток ) во 14:30 часот.

За седницата го предлагам следниот

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Усвојување на записник од 16 редовна седница на Совет на Општина Неготино

2. Усвојување на Записник од 17 редовна седница на Совет на општина Неготино

3. Предлог – Oдлука за отстапување на улица од општина Неготино на ЈП ПАРКИНЗИ Неготино

4. Предлог – Решение за давање согласност на Одлука бр. 02-431/2 од 25.10.2022 година за расходување на компјутери, компјутерска опрема и електронски отпад на УО на ООУ „Гоце Делчев“ Неготино

5. Предлог – Решение за давање согласност на Одлука бр. 02—2/3/25 од 21.10.2022 година за расходување на компјутерска опрема и електронски отпад на УО на ООУ „Страшо Пинџур “ Неготино

6. Предлог – Решение за давање согласност на Одлука за расходување на компјутерска опрема и електронски отпад на УО на СОУ „Св. Кирил и Методиј “ Неготино

7. Предлог – Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на Отворениот граѓански универзитет „НЕГОТИНО“ Неготино

8. Предлог- Одлука за прогласување на почесен граѓанин на Неготино

9. Предлог- Одлука за доделување на награда 8ми Ноември за 2022 година

10. Предлог- Одлука за доделување на признание 8ми Ноември за 2022 година

 

Close Search Window