Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

С О О П Ш Т Е Н И Е
СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА дека Градоначалникот на општина Неготино донесе Одлука за оганизирање на:

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

1. По  Предлог-Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место  КО Дуброво и КО Тремник во Општина Неготино  со тех.број 143/11 .Планскиот опфат е 224.07 ха .

Предлог на планот со графичките прилози ќе биде изложен  во просториите на Општина Неготино, 10 работни  дена од 26.10.2011 год. секој работен ден од 08до 16 часот.
 Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Плановите може да достават писмени забелешки ,предлози и мислења на Анкетни листови.
Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во архивата на  Општина Неготино .
Јавна презентација на Предлог на плановите ќе се одржи на  31.10.2011 год. во големата сала на Општина Неготино во 12 часот.   

Close Search Window