Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

ОПШТИНА  НЕГОТИНО
Соопштение до јавноста

Општина Неготино ja известува заинтересираната јавност дека e доставен извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на   Локална урбанистичка планска документација за Г2-лесна и незагадувачка индустрија на КП 11664,КП 11665,КП11666,КП 11668, КП11669, КП 11670, КП 11884,КП 11885,   КП 11886, КП 11887/1, КП 11888 КО Неготино Општина Неготино    со тех.број .12-05/2015година  ,koja e достапна за увид од  01.06.2015 година до  01.07.2015 година во просториите на Општна  Неготино ул.Ацо-Аџи Илов” 2, секој работен ден од  08,00 do 16,00 часот.
    По увидот, заинтересираните граѓани , невладини и други организации  можат да ги достават своите забелешки и сугестии  по однос на  студијата во писмена форма до одговорните лица за контакт во Општина Неготино  до  01.07.2015  година.
    Во општна Неготино, може да го најдете  извештајот за стратегиската оцена на животна средина на  Локална урбанистичка планска документација за Г2-лесна и незагадувачка индустрија на КП 11664,КП 11665,КП11666,КП 11668, КП11669, КП 11670, КП 11884,КП 11885, КП 11886, КП 11887/1, КП 11888 КО Неготино Општина Неготино ,  со тех.број  12-05/2015година    од мај 2015 година.    
    На  01.07.2015 година ќе се одржи јавна расправа   по извештајот за стратегиска оцена на зивотна средина во просториите на Општина Неготино во  13 часот .

Контакт лице :
Лилјана Нечева
Општина  Неготино
Улl. “Ацо Аџи Илов ” 2, 1440 Неготино
Тел 043/361 045 лок.. 028

Close Search Window