Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

 Се известуваат сите правни и физички лица од просторот, опфатен со изработката на плановите
1.- Нацрт -Локална урбанистичка планска документација за  E2 –комунална супраструктура, на кп265,м.в. ,,РУДИНА,, КО Војшанци Општина  Неготино  
 2.    Нацрт- Локална урбанистичка планска документација за Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на КП 11664, КП 11665, КП11666, КП 11668, КП 11669, КП 11670, КП 11884, КП 11885, КП 11886, КП 11887/1 и КП 11888, КО Неготино, Општина Неготино  
 Градоначалникот на Општина Неготино донесе Одлуки за организирање  на:

                   ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И  ЈАВНА АНКЕТА
     1.  По Нацртот- Локална урбанистичка планска документација за E2 –комунална супраструктура, на кп265,м.в. ,,РУДИНА,, КО Војшанци Општина  Неготино   со тех.бр.07-12/14 од  јуни 2014 изработен од  АРХИКОНС Јован ДООЕЛ  Кавадарци.
     2.  По Нацртот- Локална урбанистичка планска документација за Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на КП 11664, КП 11665, КП11666, КП 11668, КП 11669, КП 11670, КП 11884, КП 11885, КП 11886, КП 11887/1 и КП 11888, КО Неготино, Општина Неготино со тех.бр.05-11/14 од  јануари 2015 изработен од  АРХИКОНС Јован ДООЕЛ  Кавадарци.
       
Нацртот на плановите со графичкиот прилози ќе бидат изложени  во просториите на Општина Неготино, 5 работни  дена од   09 -07 -2015 до 16-07-2015 год. секој работен ден од 08 до 16 часот.
 Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од просторот,конкретното подрачје опфатено со Планот може да достават писмени забелешки, предлози и мислења на Анкетни листови.
Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во  архивата на Општина Неготино .
Јавна презентација на Нацртот на плановите ќе се одржи на 16-07-2015 год.во големата сала на Општина Неготино во 13 часот.        

Close Search Window