Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

         Се известуваат сите правни и физички лица од просторот, кои граничат и се опфатени со изработката на Нацрт-Детален Урбанистички план за една парцела на КП 9603/6 КО Неготино Неготино дека Градоначалникот на Општина Неготино донесе Одлука за организирање на:

                   ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И  ЈАВНА АНКЕТА

 По Нацрт-Детален Урбанистички план за една парцела на КП 9603/6 КО Неготино Неготино  тех број 13/2013 од март 2013 год.   изработен  од  ,,Интер Инвест Инг,, кој  е утврден од Советот на Општина Неготино на  седница одржана  на  26-04 -2013   год.

   Нацртот на планот со графичкиот прилг ќе биде изложен  во просториите на Општина Неготино, 5 работни  дена од 09-05-2013 до 15-05-2013 год.  секој работен ден од 08 до 16 часот.

    Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од просторот, кои граничат и се опфатени со изработката на Планот може да достават писмени забелешки ,предлози и мислења на Анкетни листови.
  Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во  архивата на Општина Неготино .

   Јавна презентација на Нацртот на планот ќе се одржи на 15-05-2013  год.во големата сала на Општина Неготино во 13 часот. 

Close Search Window