Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Образование|

ООУ ,,Гоце Делчев,, Неготино од 01.05.2014 го 31.05.2014 година ќе се врши упис на ученици во 1-прво одделение.
Уписот ќе се врши од 12,00 часот до 15,00 часот при што детето треба да дојде заедно со родителот и со себе да понесе лична карта.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА УЧЕНИКОТ СЕ:
1.Извод од матична книга на родените;
2.Потврда од Здравствен дом за примени вакцини;
3.Потврда за систематски преглед на орална празнина од стоматолог.
Во учебната 2014/15 година ќе се врши упис на деца-ученици во прво одделение родени во 2008 година и месец јануари 2009 година.
                                                                                          ООУ,,Гоце Делчев,, Неготино
Close Search Window