Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање најавна презентација и јавна анкета за
Предлог – ДУП за една парцела за изградба на станбен објект за ГП 1.13 ( КП бр.9583/2 и КП бр. 9584/2) УЗ 3 блок 1 КО Неготино – Општина Неготинo

Граници на опфатот сe:  на  југ   улица „Едвард Кардељ“,  на  исток  катастарска парцела бр.9584/3   и на  север   катастарска парцела бр.9584/1.
Опфатот е со површина  од  600 м2.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – ДУП за една парцела за изградба на станбен објект за ГП 1.13 ( КП бр.9583/2 и КП бр. 9584/2) УЗ 3 блок 1  КО Неготино – Општина Неготинo,    со технички број  3264 од мај   2016 година , изработен од  „ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ “ Кавадарци, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  16.06.2016 година  до 30.06.2016 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 24.06.2016 година  во  11.00 часот во просториите на општина Неготино.

Close Search Window