Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр. 32/20), Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:
С О О П Ш Т Е Н И Е

за јавен увид  на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 ‐ Површински соларни фотоволтаични електрани на КП‐431/1, дел од КП431/2, КП‐432/1, КП‐432/2, КП‐432/3, КП‐432/4, МВ Рудина, за КО Војшанци, Општина Неготино

Јавниот увид   на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 ‐ Површински соларни фотоволтаични електрани на КП‐431/1, дел од КП431/2, КП‐432/1, КП‐432/2, КП‐432/3, КП‐432/4, МВ Рудина, за КО Војшанци, Општина Неготино,  со технички број  04-263/2020  од мај, 2021 година,  изработен од ТДПИГК „ПАРАМЕТАР“ ДООЕЛ  Скопје, ќе се спроведе со излагање на Урбанистичкиот проект во општина Неготино.
Јавниот увид  ќе трае 15  (петнаесет) дена и тоа   од  05.07.2021 година  до 19.07.2021 година.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат забелешки.

Урбанистички проект

    

Close Search Window