Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Новости, Соопштенија, Урбанизам|

Општина Неготино објавува јавен повик за изработување на:

Урбанистички проекти за градежно земјиште за општа употреба, со кои се врши урбанистичко-архитектонско обликување на јавни простори, како што се пешачки простори и улици и други простори за јавна употреба за ГП бр. 4, 5 и 6 дефинирани со ДУП за дел од УБ 9.2, за спортско рекреативен центар, на општина Неготино) согласно член 58 став 2, точка 2 од Законот за урбанистичко планирање.

Постапката е неделива, односно понудувачот мора да даде понуда за изработка на УП за сите градежни парцели во Јавниот повик.

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на урбанистички проект

ДУП за дел од УБ 9.2 за спортско-рекреативен центар Неготино, Општина Неготино

Close Search Window