Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови
Секое заинтересирано правно и физичко лице во тек на јавниот повик може да достави иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови и тоа: детални урбанистички уланови, урбанистички планови за села и урбанистички планови вон населено место.
Иницијативите може да се доставуваат во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.
Предмет на иницијатива може да биде нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички план.
Јавниот повик трае од 20.05.2016 година  до 30.06.2016год.

 

Close Search Window