Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

ЛЕР и јавни дејности|

Почитувани,

Во врска со О Д Л У К А бр. 05-149/1 на градоначалникот на општина Неготино за утврдување на потреба од јавна  набавка од  УСЛУГИ (SERVICES)  општина Неготино објавува комплетно тендерско досие бр. CN2-SO1.3-SC052 Ref.No3.: 05 – 149/4 за надворешна експертиза- Стручен надзор  на градежните работи кои ќе се изведуваат во околината на ,,Саат Kулата,, за потребите на проектот  ,,Подобрување на атрактивностите за  развој на туризмот преку реализација на проектот ,,УРЕДУВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА  на ,,Саат Кулата,, во Неготино   со акроним, WINE –UP”,согласно Договорот за грант бр. wine-up –CN2-SO1.3-SC052 од 08.10.2021 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА) Програма ,,ИПА 2014-2020 Cross Border Programme Greece-Republic of North Macedonia”.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 28.03.2022 (Понеделник)  до 16:00 часот согласно инструкциите во тендерската документација.

Општина Неготино тендерската документација Ви ја доставува по пошта на Вашата поштенска адреса.

Покрај тоа, целосната тендерска документација е исто така достапна и на : http://www.negotino.gov.mk/ 

INVITATION blanc.pdf

1 – Instructions to tenderers.doc

2 – Tender submission form .doc

3 – Contract (draft).doc

a14_declaration_honour_en .doc

 

Close Search Window