Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11 и 16/12, 13/20 ) и член 57 ст. 2 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
За свикување на  триесеттата    вонредна  седница на Советот на општина Неготино

Вонредната седница ќе се одржи во салата на Општина Неготино  на ден 08.10.2021 година ( петок  )  во 12 часот . За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог – Одлука за  согласност за имплементирање на проектот,, Подобрување на прекуграничното винско искуство за локален развој’’ со Aкроним ,,wine-up’’ за Општина Неготино

2.    Предлог – Одлука за утврдување  на Урбанистички  проект со план за парцелација   за формирање на градежни парцели со намена А1- домување во куќи на ГП 72 од ДУП за УЗ 6 дел од УБ 6.2 и УЗ 7 дел УБ 7.3, Општина Неготино

3.    Предлог- Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација

 

Close Search Window