Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( „ Службен весник на РМ “ бр.5/02 ) , член 77 став 1 и став 2 од Статутот на Општина Неготино ( „ Службен гласник на Општина Неготино “ бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 , 13/20 и 3/22 ) и член 57 став 3 од Деловникот на Општина Неготино ( „ Службен гласник на Општина Неготино “ бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
За свикување на шеснаесетта вонредна седница на Советот на општина Неготино

Вонредната седница ќе се одржи во салата на Општина Неготино на ден 07.03.2023 година ( пвторник ) во 10:00 часот . За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Предлог – Одлука за одземање на правото на користење на мрежата на јавно осветлување на територијата на општина Неготино

2. Предлог – Одлука за сопствено учество на општина Неготино во Проект за развој на селата преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2023 со индикативно планирани средства за 2024 година

 

Close Search Window