Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( „ Службен весник на РМ “ бр.5/02 ) , член 77 став 1 и став 2 од Статутот на Општина Неготино ( „ Службен гласник на Општина Неготино “  бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 , 13/20 и 3/22 ) и член 57 став 3 од Деловникот на Општина Неготино ( „ Службен гласник на Општина Неготино “  бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното

   Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

За свикување на  дваесет и втората    вонредна  седница на Советот на општина Неготино 

Вонредната седница ќе се одржи во салата на Општина Неготино  на ден 07.06.2024  година ( петок )  во 15:00  часот . За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Предлог – Одлука за давање согласност од Советот на општина Неготино за поддршкаљ и кофинансирање на проект
  2. Предлог – Програма за спроведување на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација на територијата на општина Неготино за 2024 година
  3. Предлог – Решение за разрешување и на член на УО на Отворен граѓански универзитет „Неготино“ Неготино
  4. Предлог – Решение за давање согласност на Одлука за распределба на средства на УО на ЈП Паркинзи Неготино
  5. Предлог- Решение за доделување на финансиски средства
  6. Предлог – Решение за доделување на еднократна парична помош

 

Close Search Window