Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Вести, Совет општина Неготино|

       Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 став 1 и став 2 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 и 13/20 ) и член 57 став 3 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
За свикување на  четвртта  вонредна  седница на Советот на општина Неготино

   Вонредната седница ќе се одржи во салата на Општина Неготино  на ден 29.04.2022 година ( петок  )  во 15 часот . За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Информација за актуелни случувања на ЈОУДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино, ООу „ Страшо Пинџур “ , ООУ„ Гоце Делчев “ и СОУ „ Св. Кирил и Методиј “ Неготино

 

Close Search Window