Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Вести, Совет општина Неготино|

  Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа  ( Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  бр.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 ,16/14 и  13/20) и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11), претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува петата редовна седница на Советот на општина Неготино.
    Седницата ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 31.01.2022 година   (понеделник) во  15.00 часот.
    За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Усвојување на записник од 4 редовна седница на Совет на општина Неготино
2.    Предлог- Програма за енергетска ефикасност на општина Неготино за периодот 2022-2024 година
3.    Предлог- Двогодишен акциски план за родова еднаквост на општина Неготино за 2022-2023 година
4.    Предлог – Одлука за формирање на Работно тело за утврдување на критериумите за стимулација на инвестиции во општина Неготино
5.    Предлог – Решение за доделување на финансиски средства на ГФК Вардар Неготино
6.    Предлог- Заклучок за усвојување на Интегриран извештај за доставени финансиски извештаи на здруженија на граѓани и фондации од општина Неготино за добиени средства од буџетот на општина Неготино
7.    Предлог – Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа за 2021 година на Локална библиотека „Страшо Пинџур“ Неготино
8.    Предлог – Заклучок за усвојување на Годишната  програма за работа за 2022 година на Локална библиотека „Страшо Пинџур“ Неготино
9.    Предлог – Заклучок за усвојување на Годишната  програма за работа за 2022 година на ОУ Музеј на град  Неготино
10.    Предлог – Решение за доделување на еднократна парична помош
11.    Предлог- Решение за доделување на финансиски средства

 

Close Search Window