Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Вести, Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 и член 42 од Законот за локална самоуправа ( „Службен весник на РМ “ бр.5/02 ), член 76 од Статутот на општина Неготино ( „ Службен гласник на општина Неготино “ бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12 ,16/14 и 13/20) и член 57 став 1 од Деловникот на општина Неготино ( „Службен гласник на Општина Неготино “ бр.3/06 и 2/11), претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува дванаесеттата редовна седница на Советот на општина Неготино.
Седницата ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 31.05.2022 година (вторник) во 14:30 часот.
За седницата го предлагам следниот
Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Усвојување на записник од 10 редовна седница на Совет на Општина Неготино
2. Усвојување на записник од 11 редовна седница на Совет на Општина Неготино
3. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2022 година
4. Предлог – Одлука за распишување на јавен повик за формирање на облици на месна самоуправа во општина Неготино
5. Предлог – Правилник за работа на облици на месна самоуправа во општина Неготино
6. Предлог – Решение За давање согласност на измена и дополнување на Годишниот план за вработување за 2022 година на Општина Неготино
7. Предлог- Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на Локална библиотека „ Страшо Пинџур “ Неготино
8. Предлог – Одлука за проширување на дејноста на ЈП „ ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО “ Неготино
9. Предлог – Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „ ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО “ Неготино
10. Предлог – Решение за давање согласност на Пречистен текст на Статутот на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „ ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО “ Неготино
11. Предлог – Заклучок за усвојување на Финансискиот извештај на ЈП „ ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО “ Неготино за периодот од 01.01.2022 – 31.03.2022 година
12. Предлог – Заклучок за усвојување на Извештај за финансиското работење на ЈП „ КОМУНАЛЕЦ “ Неготино за периодот 01.01.2022- 31.03.2022 година
13. Предлог – Решение за давање на согласност на Одлука бр. 02-259/6 од 06.05.2022 на ЈП„ Комуналец “ Неготино за висина на цена за извршени активности според договори склучени со Општина Неготино
14. Информација за Одлука на Државна комисија за спречување на корупција бр. 12-1423/10 од 17.05.2022 година, а во врска со Одлука за избор на најповолен понудувач бр. 02-510/4-1 од 26.11.2021 година на ЈП „ Комуналец “ Неготино ( точка 25 од дневниот ред на 4 редовна седница на Совет одржана на ден 29.12.2021 година и точка 24 од изменетиот дневен ред на 7 редовна седница на Совет одржана на 15.03.2022 година).
Close Search Window