Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Вести, Новости, Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 и член 42 од Законот за локална самоуправа                     ( „Службен весник на РМ “ бр.5/02 ), член  76 од Статутот на општина Неготино     ( „ Службен гласник на општина Неготино “   бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12 ,16/14 ,13/20 и 3/22 ) и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино ( „Службен гласник на  Општина Неготино “ бр.3/06 и 2/11), претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува 33 ( триесет и третатта  )  редовна седница на Советот на општина Неготино.

Седницата ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 03.11.2023  година ( петок ) во  14:00   часот.

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на записник од 32 редовна седница на Совет на Општина  Неготино

Предлог- Одлука за доделување на Награда 8 Ноември за 2023 година

Предлог- Одлука за доделување на признание 8 Ноември за 2023 година

Close Search Window