Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Мислење за УЗ 3 дел од блок 3.1

Животна средина|

Мислење за УЗ 3 дел од блок 3.1... Прочитај повеќе Мислење за УЗ 3 дел од блок 3.1

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ за УЗ 3 дел од блок 3.1

Животна средина|

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански... Прочитај повеќе Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ за УЗ 3 дел од блок 3.1

Мислење

Животна средина|

Мислење по финален извештај за стратегиска оцена на... Прочитај повеќе Мислење

ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА

Животна средина|

ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА ПО НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА... Прочитај повеќе ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА

Извештај за стратегиска оцена на животната средина

Животна средина|

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за... Прочитај повеќе Извештај за стратегиска оцена на животната средина

О Д Л У К А за спроведување на стратегиска оцена

Животна средина|

О Д Л У К А  за спроведување на стратегиска оцена За... Прочитај повеќе О Д Л У К А за спроведување на стратегиска оцена

Мислење УЗ 5 дел од блок 5.1

Животна средина|

Мислење УЗ 5 дел од блок 5.1... Прочитај повеќе Мислење УЗ 5 дел од блок 5.1

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина

Животна средина|

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на... Прочитај повеќе Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина

Мислење ДУП за УЗ 6 дел од блок 6.2, и УЗ 7 дел од блок 7.3

Животна средина|

Мислење ДУП за УЗ 6 дел од блок 6.2, и УЗ 7 дел од блок 7.3... Прочитај повеќе Мислење ДУП за УЗ 6 дел од блок 6.2, и УЗ 7 дел од блок 7.3

Мислење ЛУПД КП 2469-3 и 2469-4

Животна средина|

Мислење ЛУПД  КП 2469-3 и 2469-4... Прочитај повеќе Мислење ЛУПД КП 2469-3 и 2469-4

Close Search Window