Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП1 со основна класа на намена Г4 – Стоваришта, складови и отпади на дел од КП3927/1, Ко Неготино, Општина Неготино

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП1 со основна класа на намена Г4 – Стоваришта, складови и отпади на дел од КП3927/1, Ко Неготино, Општина Неготино

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДБА СО НАМЕНА Е1.13

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДБА СО НАМЕНА Е1.13

С О О П Ш Т Е Н И Е   за јавен увид за Урбанистички проект (УП) вон плански опфат за линиска инфраструктурна градба (локален пат за приклучок на ул. 4 до Регионален пат Р 1103), КО Неготино, Општина Неготино

Соопштенија, Урбанизам|

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е   за јавен увид за Урбанистички проект (УП) вон плански опфат за линиска инфраструктурна градба (локален пат за приклучок на ул. 4 до Регионален пат Р 1103), КО Неготино, Општина Неготино

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект за сообраќајна инфраструктура вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект за... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект за сообраќајна инфраструктура вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Урбанистички проект  

Соопштенија, Урбанизам|

Врз основа на член 58 став 2, точка 4 од Законот за... Прочитај повеќе ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Урбанистички проект  

Ј А В Е Н    П О В И К

Новости, Соопштенија, Урбанизам|

Врз основа на член 29 став 5 и член 50 од Законот за... Прочитај повеќе Ј А В Е Н    П О В И К

С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички План со основна класа на намена Е1.8 – водови за пренос на електрична енергија за изградба на новопроектиран 10kV подземен среднонапонски кабелски вод со пресек 240mm² за поврзување на ТС1 (КП 241/5, КО Тимјаник) и ТС1 (КП 241/23 и КП 241/24, КО Тимјаник) со новопланиран среднонапонски А3 столб на постоен воздушен 10kV вод, КО Тимјаник и КО Неготино, Општина Неготино

Урбанизам|

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички План со основна класа на намена Е1.8 – водови за пренос на електрична енергија за изградба на новопроектиран 10kV подземен среднонапонски кабелски вод со пресек 240mm² за поврзување на ТС1 (КП 241/5, КО Тимјаник) и ТС1 (КП 241/23 и КП 241/24, КО Тимјаник) со новопланиран среднонапонски А3 столб на постоен воздушен 10kV вод, КО Тимјаник и КО Неготино, Општина Неготино

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште на ГП бр.6 дефинирана со ДУП за дел од УБ 9.2, за спортско рекреативен центар, општина Неготино

Урбанизам|

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште на ГП... Прочитај повеќе Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште на ГП бр.6 дефинирана со ДУП за дел од УБ 9.2, за спортско рекреативен центар, општина Неготино

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 17 (помеѓу улиците „ Фемо Кулаков“, „8 Ноември“ и „Владо Арсов Шпанац “)

Урбанизам|

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 17... Прочитај повеќе ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 17 (помеѓу улиците „ Фемо Кулаков“, „8 Ноември“ и „Владо Арсов Шпанац “)

С О О П Ш Т Е Н И Е

Урбанизам|

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е

Close Search Window