Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Стручна ревизија

Новости, Соопштенија, Урбанизам|

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Стручна ревизија... Прочитај повеќе ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Стручна ревизија

П Р О Е К Т Н А П Р О Г Р А М А ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

Урбанизам|

П Р О Е К Т Н А П Р О Г Р А М А ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ... Прочитај повеќе П Р О Е К Т Н А П Р О Г Р А М А ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

П Р О Е К Т Н А П Р О Г Р А М А ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

Урбанизам|

П Р О Е К Т Н А П Р О Г Р А М А ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ... Прочитај повеќе П Р О Е К Т Н А П Р О Г Р А М А ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

С О О П Ш Т Е Н И Е

Урбанизам|

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е

С О О П Ш Т Е Н И Е

Урбанизам|

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на урбанистички проект (трета објава)

Новости, Соопштенија, Урбанизам|

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на урбанистички проект... Прочитај повеќе ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на урбанистички проект (трета објава)

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со основна класа на намена Г4 – Стоваришта, складови и отпади на дел од КП3884 и дел од КП3927/3 Ко Неготино, Општина Неготино

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со основна класа на намена Г4 – Стоваришта, складови и отпади на дел од КП3884 и дел од КП3927/3 Ко Неготино, Општина Неготино

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 1 ДЕЛ ОД БЛОК 3 ОПШТИНА НЕГОТИНО

Урбанизам|

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА... Прочитај повеќе ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 1 ДЕЛ ОД БЛОК 3 ОПШТИНА НЕГОТИНО

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на урбанистички проект

Новости, Соопштенија, Урбанизам|

Општина Неготино објавува јавен повик за изработување на:... Прочитај повеќе ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на урбанистички проект

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1, СО НАМЕНА – А1.5 – СТАНБЕНИ КУЌИ ВО СОСТАВ НА СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР

Урбанизам|

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1, СО... Прочитај повеќе УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1, СО НАМЕНА – А1.5 – СТАНБЕНИ КУЌИ ВО СОСТАВ НА СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР

Close Search Window