Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички План за Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 241/23 и КП 241/24 КО Тимјаник, Општина Неготино

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА Урбанистички Проект вон опфат на... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички План за Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 241/23 и КП 241/24 КО Тимјаник, Општина Неготино

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички План за Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 709/2, КО Војшанци, Општина Неготино

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА Урбанистички Проект вон опфат на... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички План за Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 709/2, КО Војшанци, Општина Неготино

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 17 (помеѓу улица „ Фемо Кулаков“, „8 Ноември“ и „Владо Арсов Шпанац “)

Урбанизам|

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНЗА УРБАНА... Прочитај повеќе ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 17 (помеѓу улица „ Фемо Кулаков“, „8 Ноември“ и „Владо Арсов Шпанац “)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела 1.1, со намена – А1.5 – станбени куќи во состав на селски стопански двор на КП 1211 и дел од КП 1213, КО Пепелиште согласно Општ акт за село Пепелиште, општина Неготино

Урбанизам|

 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела 1.1,... Прочитај повеќе УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела 1.1, со намена – А1.5 – станбени куќи во состав на селски стопански двор на КП 1211 и дел од КП 1213, КО Пепелиште согласно Општ акт за село Пепелиште, општина Неготино

Измена на Ј А В Е Н П О В И Кза организирање на јавна презентација и јавна анкета за предлог-УПВНМ за изградба на фотоволтаична електрана – површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 10 MW, на КП 264/4, дел од КП 264/5 и дел од КП 4

Урбанизам|

Врз основа на член 29 став 4 и член 50 од Законот за... Прочитај повеќе Измена на Ј А В Е Н П О В И Кза организирање на јавна презентација и јавна анкета за предлог-УПВНМ за изградба на фотоволтаична електрана – површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 10 MW, на КП 264/4, дел од КП 264/5 и дел од КП 4

Ј А В Е Н П О В И К за организирање на јавна презентација и јавна анкета за предлог-УПВНМ за изградба на фотоволтаична електрана – површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 10 MW, на КП 264/4, дел од КП 264/5 и дел од КП 477, м.в. Ду

Урбанизам|

Врз основа на член 29 став 4 и член 50 од Законот за... Прочитај повеќе Ј А В Е Н П О В И К за организирање на јавна презентација и јавна анкета за предлог-УПВНМ за изградба на фотоволтаична електрана – површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 10 MW, на КП 264/4, дел од КП 264/5 и дел од КП 477, м.в. Ду

С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, ЗА Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино

Урбанизам|

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, ЗА Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ПОДРАЧЈА И ГРАДБИ ОД ДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ИНТЕРКОНЕКТИВЕН ГАСОВОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – ГРЦИЈА

Урбанизам|

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА... Прочитај повеќе ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ПОДРАЧЈА И ГРАДБИ ОД ДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ИНТЕРКОНЕКТИВЕН ГАСОВОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – ГРЦИЈА

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Стручна ревизија на Детален урбанистички план

Урбанизам|

Врз основа на член 45 од Законот за урбанистичко планирање (... Прочитај повеќе ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Стручна ревизија на Детален урбанистички план

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1, СО НАМЕНА – А1.5 – СТАНБЕНИ КУЌИ ВО СОСТАВ НА СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР НА КП 2389 И КП 2391, КО КРИВОЛАК СОГЛАСНО ОПШТ АКТ ЗА СЕЛО КРИВОЛАК, ОПШТИНА НЕГОТИНО (одлука 08-390/8 од 04.12.2015 година)

Урбанизам|

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1, СО НАМЕНА – А1.5 –... Прочитај повеќе ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1, СО НАМЕНА – А1.5 – СТАНБЕНИ КУЌИ ВО СОСТАВ НА СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР НА КП 2389 И КП 2391, КО КРИВОЛАК СОГЛАСНО ОПШТ АКТ ЗА СЕЛО КРИВОЛАК, ОПШТИНА НЕГОТИНО (одлука 08-390/8 од 04.12.2015 година)

Close Search Window