Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели кои се градат на земјиште)

Урбанизам|

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за... Прочитај повеќе Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели кои се градат на земјиште)

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Стручна ревизија

Соопштенија, Урбанизам|

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Стручна ревизија... Прочитај повеќе ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Стручна ревизија

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО КЛАСА НА НАМЕНА А4.3

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО КЛАСА НА НАМЕНА А4.3

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13)

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО КЛАСА НА НАМЕНА Г2

Урбанизам|

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА... Прочитај повеќе УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО КЛАСА НА НАМЕНА Г2

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со основна класа на намена Г3 – Индустрија за склопување на финални производи, сервисни услуги и производство на енергија од обновливи извори, на дел од КП 3927/2 Ко Неготино, Општина Неготино

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со основна класа на намена Г3 – Индустрија за склопување на финални производи, сервисни услуги и производство на енергија од обновливи извори, на дел од КП 3927/2 Ко Неготино, Општина Неготино

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП1 со основна класа на намена Г3 – Индустрија за склопување на финални производи, сервисни услуги и производство на енергија од обновливи извори на дел од КП 3881, Ко Неготино, Општина Неготино

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП1 со основна класа на намена Г3 – Индустрија за склопување на финални производи, сервисни услуги и производство на енергија од обновливи извори на дел од КП 3881, Ко Неготино, Општина Неготино

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП2 со основна класа на намена Г4 – Стоваришта, складови и отпади на дел од КП3927/1, Ко Неготино, Општина Неготино

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП2 со основна класа на намена Г4 – Стоваришта, складови и отпади на дел од КП3927/1, Ко Неготино, Општина Неготино

С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, ЗА НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ), НА КП 1627, М.В. СТРЕА, КО ПЕПЕЛИШТЕ, ОПШТИНА НЕГОТИНО

Урбанизам|

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, ЗА НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ), НА КП 1627, М.В. СТРЕА, КО ПЕПЕЛИШТЕ, ОПШТИНА НЕГОТИНО

Close Search Window