Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план, со намена Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, на КП 38/1 и дел од КП528/1, КО Црвени Брегови 2, Општина Неготино

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план, со намена Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, на КП 38/1 и дел од КП528/1, КО Црвени Брегови 2, Општина Неготино

С О О П Ш Т Е Н И Е за повторно организирање на јавна презентација и јавна  анкета за Предлог планот – ДУП за  Урбана Единица 6, дел од Блок 20 и Урбана Единица 7

Урбанизам|

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е за повторно организирање на јавна презентација и јавна  анкета за Предлог планот – ДУП за  Урбана Единица 6, дел од Блок 20 и Урбана Единица 7

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на урбанистички проект

Новости, Соопштенија, Урбанизам|

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на урбанистички проект... Прочитај повеќе ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на урбанистички проект

С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП1 со основна класа на намена Е1.13

Урбанизам|

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП1 со основна класа на намена Е1.13

С О О П Ш Т Е Н И Е   за јавен увид за Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП 2 со основна класа на намена Е1.13

Урбанизам|

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е   за јавен увид за Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП 2 со основна класа на намена Е1.13

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани, на КП 469, КП 470 и КП 486, КО Војшанци, Општина Неготино

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички Проект вон опфат на... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани, на КП 469, КП 470 и КП 486, КО Војшанци, Општина Неготино

С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП 2 со основна класа на намена Е1.13- Површински соларни фотоволтаични електрани, на дел од КП 430 и дел од КП 248/1, КО Војшанци, Општина Неготино

Урбанизам|

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП 2 со основна класа на намена Е1.13- Површински соларни фотоволтаични електрани, на дел од КП 430 и дел од КП 248/1, КО Војшанци, Општина Неготино

С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП 1 со основна класа на намена Е1.13- Површински соларни фотоволтаични електрани, на дел од КП 430 и дел од КП 248/1, КО Војшанци, Општина Неготино

Урбанизам|

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП 1 со основна класа на намена Е1.13- Површински соларни фотоволтаични електрани, на дел од КП 430 и дел од КП 248/1, КО Војшанци, Општина Неготино

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 1627, м.в. Стреа, КО Пепелиште, општина Неготино

Урбанизам|

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за... Прочитај повеќе Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 1627, м.в. Стреа, КО Пепелиште, општина Неготино

С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за формирање на градежна парцела ГП1 со основна класа на намена Е1.13

Урбанизам|

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за формирање на градежна парцела ГП1 со основна класа на намена Е1.13

Close Search Window