Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина

Урбанизам|

ЛУПД за Изградба на стопански комплекс на КП 2479 И 2469/2 м.в... Прочитај повеќе Извештај за Стратегиска оцена на животната средина

ОБЈАВА 05/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино

Урбанизам|

Објава бр.5 Неготино за продажба на градежно земјиште... Прочитај повеќе ОБЈАВА 05/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино

ОБЈАВА 04/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино

Урбанизам|

Објава бр.4 Неготино за продажба на градежно земјиште... Прочитај повеќе ОБЈАВА 04/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино

ОБЈАВА 03/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино

Урбанизам|

Објава бр.3 Неготино за продажба на градежно земјиште... Прочитај повеќе ОБЈАВА 03/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино

ОБЈАВА 02/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино

Урбанизам|

Објава бр.2 Неготино за продажба на градежно земјиште... Прочитај повеќе ОБЈАВА 02/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино

ОБЈАВА 01/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино

Урбанизам|

Објава бр.1 Неготино за продажба на градежно земјиште... Прочитај повеќе ОБЈАВА 01/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КРИВОЛАК ,ОПШТИНА НЕГОТИНО

Урбанизам|

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА... Прочитај повеќе ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КРИВОЛАК ,ОПШТИНА НЕГОТИНО

Извештај за стратегиска оцена на животната средина

Урбанизам|

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД... Прочитај повеќе Извештај за стратегиска оцена на животната средина

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА

Урбанизам|

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА... Прочитај повеќе ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА

ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА

Урбанизам|

 ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА ЗА Извештај за... Прочитај повеќе ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА

Close Search Window