Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Се известуваат сите правни и физички лица од просторот,опфатен со изработката на  Нацрт – Детален  Урбанистички план  за   Урбана  заедница 3 дел од УБ 3.2  Неготино,  дека Градоначалникот на Општина Неготино донесе Одлука за организирање  на:

                                          ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И  ЈАВНА АНКЕТА

По Нацрт – Детален  Урбанистички план  за Урбана  заедница 3 дел од УБ 3.2 Неготино тех број 2908 од   2013 год.   изработен  од ,,Дизајн Центар  Инженеринг,, Трајче дооел Кавадарци кој е утврден од Советот на Општина Неготино на седница одржана на 27-09-2013   год.
 
Нацртот на планот со графичкиот прилг ќе биде изложен  во просториите на Општина Неготино, 5 работни  дена од   02-10-2013 до     08-10-2013 год.  секој работен ден од 08 до 16 часот.

 Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот може да достават писмени забелешки ,предлози и мислења на Анкетни листови. Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во архивата на Општина Неготино .

Јавна презентација на Нацртот на планот ќе се одржи на 08-10-2013  год.во големата сала на Општина Неготино во 13 часот.  

Close Search Window