Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Култура|

Во функција на унапредување на состојбите во ликовната дејност во нашата држава, ве информираме дека Министерството за култура денеска во средствата за јавно информирање објави Конкурс за откуп на уметнички дела од областа на визуелните уметности во 2014 година. Конкурсот ќе трае до 31 јануари 2014 година, а е објавен и на веб-локацијата на Министерството за култура (www.kultura.gov.mk).
Конкурсот можете да го најдете на:
http://www.kultura.gov.mk/index.php/odnosi-so-javnost/soopstenija/1110-konkurs-za-otkup-na-umetnicki-dela-od-oblasta-na-vizuelnite-umetnosti-vo-2014-godina
Close Search Window